lørdag 21. juli 2007

Om forkynnelsen 2.

Et viktig spørsmål er: Kan vi si noe generelt om forkynnelsen i dag? Hvordan er den egentlig?

En sammenligning kan vi bygge på minst to ting her: Først: Hvordan stemmer forkynnelsen med Bibelen? Her tenker jeg på hovedbudskapet i Bibelen, både det sentrale og hele Bibelens budskap sett under ett.

Dernest: Hvordan er forkynnelsen sammenlignet med tidligere tider? Og her mener jeg selvsagt vekkelsestider og perioder da kristendommen stod sterkt. Det er f. eks. reformasjonen ved Luther og andre sentrale forkynnere/prester på den tid. Senere deler av ortodoksien og pietismen hører med.

Skal vi kunne svare, må vi selvsagt ha kunnskap om dette. Og jeg kjenner noe til min begrensning her. Og jeg kjenner heller ikke all forkynnelse i landet vårt. Men jeg må prøve å svare.

Uten å kunne gå i for mange detaljer, kan vi summere det opp slik: Vi har noen gode prester og lekpredikanter. Det er det ingen tvil om. Vi takker dem. Og deres hyrde-og vekkerrøst må ikke forstumme. Dere må holde på, gi ut Ordet.

Svært mange er likevel av en annen kaliber. Det inntrykket kommer vi ikke bort fra.

Noen taler veldig objektivt. Gud elsker alle mennesker, og han har gjort alt for menneskene. Og han vil at alle skal komme til himmelen. Punktum. Hvis vi stanser her, blir det lett vranglære. En halv sannhet er en løgn.

Men så fortsetter noen: Guds kjærlighet skal skape gjenkjærlighet i oss og gjøre oss til bedre mennesker. Guds kjærlighet må få gjøre oss snille og gode og hjelpsomme. Vi skal være vennlige, hjelpe de fattige og ta oss av innvandrerne. Og det er rett – på en måte. Men det blir lett fariseisme.

For det mangler et meget viktig ledd.

Omvendelse og tro på Kristus. Troen er blitt et middel til å etterligne Gud. Tro og kristendom blir en måte å leve på sammen med våre medmennesker. Da trenger vi Guds hjelp. Troen blir å søke den.

Resultatet blir en slektning til Grundtvigs lære som bl. a. hans disippel Christopher Bruun hadde. Og de talte om en lys kristendom uten å nevne synd og dom. Det er en slags positivisme med sosialt engasjement. Da blir det kristendom uten Kristus. Og hva hjelper det? NDH.

Neste gang (nr. 3): Hva har andre sagt om forkynnelsen?