lørdag 28. juni 2008

Nye innlegg:

Hele serien av Ø. Andersen: Hva er kristendom, er nå satt inn i rett rekkefølge på
http://bibel-kurs.blogspot.com/ . På bloggen Matteus er satt inn en tale over Mat. 25, 1-.13: jomfruene. Der kommer også en tale over Mat. 3, 2 om Omvendelse. Etter hvert vil det blir flere taler fra tekster i Matteus evangeliet. Og den svenske sangen om Noa er satt inn på bloggen gudsfolk, i en foreløpig oversettelse, som vil forbedres.

Ny homofil-venleg biskop.

I går, fredag 27. juni 2008 utnemnde Stoltenbergregjeringa ny biskop i Nidaros (Trondheim). Den 60 år gamle Tor Singsaas var "heldig å få en slik utfordring", som han sa sjølv til Dagen.

Han har sterke ord om Kristus-forkynning i kyrkja - og kva anna skal ein venta av ein leiar i kyrkja? Det er sjølvsagt at han skal forkynna Kristus. Kvar einaste predikant skal gjera det.

Homo-venleg.
Likevel er det eit "men". Han er klar på at han vil ordinera og tilsetja homofilt sambuande prestar. Det er eit stort tankekors. Han vil altså forkynna Kristus, men handla TVERT IMOT KRISTI ORD. Det er eigentleg umogleg. Nå må det seiast gong etter gong i media og privat - at Bibelen er klår: Homofili er Sodoma og heidenskap.

Han er også klår på korleis han kom til ei slik erkjenning: "Det er først og fremst mitt møte med homofile som har gjort at jeg over mange år har endret syn." Det viser igjen at det er menneskerelaterte tilhøve som gjer at folk byter syn i eit bibelsk emne.

Mennesketanken overstyrer altså Gudstanken i folket. Det er viktigare kva folk opplever og tenkjer sjølv, enn det Gud har tenkt gjennom alle æver. -

Når Singsaas har eit slikt syn, blir det noko hjelpelaust når han seier han er brobyggjar. For det handlar ikkje om å skilja lag, seier han. Djupast sett er det eit syn som ikkje tek avstand frå syndige handlingar. For å seia det litt grovt og unyansert kjenner eg det slik: Berre folk går i kyrkja, vert respekterte for det dei er, er dei velkomne i kyrkja - og kan leva slik dei sjølv meiner er best for dei.

Eg trur ikkje desse homoliberale tenkjer slik i alle spørsmål om synd. Men det ser ut for meg at når ei kjenslevar sak kjem fram i lyset, bøyer dei av for folkemeininga. Er dei redde for å missa fleire i kyrkja? Fåren er då at dei misser dei mest bibeltruande kristne. Det har jo allereie skjedd.

Dette bøneemnet er altså framleis aktuelt. Og me vonar det kjem ein åndeleg reformasjon der folket og leiarar på alle plan bøyer kne og hjarta for Den Heilage Gud.
NDH.

onsdag 25. juni 2008

Lakeland-bevegelsen.

"Av det jeg til nå har sett av Todd Bentley (i Lakeland), kan jeg ikke forstå at han er representativ for evangelisk kristendom. Ordet om korset og budskapet om å få alt av nåde uten å ha fortjent det leter jeg forgjeves etter. Om det likevel skulle finnes, preger det verken hans forkynnelse eller lære. Bentleys forkynnelse preges derimot av noe ganske annet. Gjentatte ganger hevder han at Guds velsignelse og manifestasjoner er belønning for menneskets egne prestasjoner. Dersom man "elsker Gud og holder hans bud", eller dersom en har et rett hjerte, kan man oppnå Guds velsignelse. Dernest taler bentely svært mye om seg selv, sine samtaler med engler, sine himmelresier og sine egne store gjerninger. " (Arne Helge Teigen i Dagen 25. juni 2008.)

Lakeland er et eksempel på vår tids nye "samfunn" som det er mange av nå. Vi må alltid se etter hvilken plass Jesus har - i enkeltpersoner så vel som i kirker og organisasjoner.

tirsdag 17. juni 2008

Hva er kristendom.

Serien om Hva er Kristendom av Øivind Andersen (28 kapitler), legges ut på bloggen: Predikantar, som du finner her.

onsdag 11. juni 2008

Stortingsvedtaket.

Så har det hendt. Den norske folkeforsamlinga som skal representera heile folket, har vedteke ei ulov. Alle skal ha all rett til å gjera alle ting dei sjølv meiner er rett. Då blir ingen ting rett.

Den gamle Gulatingslova (frå før 1267) tek til slik: "Det er det fyrste i lovene våre at me skal bøygja oss mot aust og beda til den Heilage Krist..." Det avspeglar vyrdnad for Gud og det heilage og for alt folket.

Slik er det ikkje no. Dei har gjort synda til lov, og det vert det aldri velsigning av. Homofili er ikkje berre vorte lovleg i landet - det har vorte normalt.

I Hamar domkyrkje feira dei dette med eigen gudsteneste. Så er synda godkjend i kyrkja der - som eit fyrste steg. Det kjem nok meir.

Me som trur må no venda oss til Gud meir enn før. OG me må be om miskunn over dette syndige landet der tingmennene-og kvinnene ikkje lenger ottast Gud og hans dom. Soga til Israel seier t. d. at Gud dømer synda, serleg når ho vert gjort i Guds namn.

HERRE, vil du gripa inn endå ein gong - med djup vekking og nåde. Me bed. Amen.

lørdag 7. juni 2008

Den 7de juni.

Denne dagen gikk den danske prinsen i land på bryggen i Oslo (Kristiania) som ny norsk konge. 1905 er et merkeår i Norsk historie – vi fikk vår egen konge etter mange hundre år. 40 år etter gikk den samme kongen i land på den samme bryggen i Oslo den samme dag etter 5 års krig. Det er stort å være et fritt land, vi skal ikke forakte det.

Det er likevel et annet rike som er større – Guds rike både på jord og i evigheten i himmelen. Og på denne 7. juni leste vi en dansk andakt, av H. E. Nissen. Den taler om gråt for å vinne seier. Mange tror, sier Nissen, ”at Guds rike best vinner fremgang gjennom smil og munterhet. Gir vi ikke mennesker inntrykk av at kristendommen gjør oss glade og fornøyde, vinner vi ingen. Men det er en verdslig tankegang.”

Denne andaktsboka ble skrevet for 20 år siden. Har denne tendensen blitt mindre? Mon den ikke heller har forsterket seg. Det er en ny form for fremgangsteologi der alt er lett, der bare Guds godhet og kjærlighet skal forkynnes og der synd og fortapelse ikke må nevnes – for ikke å skremme folk bort. Virkemidlene blir viktigere enn budskapet. Det blir lett det vi skal gjøre og få til som teller og gir fremgang.

Vi er noen som er redd. Det fører ikke folk inn i syndserkjennelse og samvittighetsvekkelse. Det blir snarere en ”kulturkristendom” der kvantiteten er vel så viktig som kvaliteten.

Det er altså på kne og i tårer at vi sår den gode sæd. Da blir høsten god. Salme 126, 5.
NDH.
-

tirsdag 3. juni 2008

Forbønn for ekteskapet.

I desse dagar skjer det noko alvorleg i landet vårt. Me får ei ny lov der alt samliv skal vera likt. Det er ikkje lenger berre det vanlege ekteskapet mellom mann og kvinne som gjeld. Også menn skal kunne gifta seg med menn og kvinner med kvinner. Det er ein ubibelsk tanker og mot all natur.

Den homoseksuelle har kjempa lenge og ivrig for ei slik lov. Og dei har fått gjennomslag for det i Stortinget og mellom mange vanlege folk. Det er underleg kor fort det går. Folkemeininga kan skifta som sønnavinden.

Me me trur at Gud framleis har all makt - også her i verda. Difor må me be han gripa inn. Herre, kan du ikkje bruka di makt mellom oss nå og stansa Satans åtak på folk og kristendom!

Den vonde har makta å kle tankane sine i fine og gode ord som lurer mange mennesker til å tru at det er rett. Dei ser ikkje kor galt det er. Herre, grip inn mellom oss - om det er din vilje nå! Men du kan ha ein veg som me ikkje skjønar. Takk for at du i alle høve er med oss og aldri vil sleppa oss.
Amen-
-