fredag 31. juli 2009

En ny forkynnelse:

Av NDH.
.
I Amerika er en helt ny forkynnelse på gang. Bakgrunnen er at få nye kommer til kirkene, og det gjelder om å få tak i folk. I vår moderne tid må vi derfor finne nye trekkplastre og virkemidler. Det er blitt et stadig jag etter helt nye metoder i tjenesten.

Den kjente amerikanske bibeltro pastor John MacArthur skriver i et nyhetsbrev i juli d.å. at den nye forkynnelsen har nærmest eksplodert de siste fem årene. Hvor vidt den er kommet til Norge og Skandinavia vet jeg ikke. Men slike ting pleier å gå fort. Han sier også at noen av de mest kjente evangeliske pastorer er blant de verste på dette området. Og store aviser har begynt å interessere seg for fenomenet.

Hvilken forkynnelse gjelder dette?

For å tekke til seg folk, har de begynt å bruke stygge ord, slibrig og uanstendig tale som ser ut til å ”trigge” folk på en særlig måte. Man bruker krass humor og verdslig snakk. Framfor alt er nær sagt alle slags sex emne der predikantene spiller på folks lyst og kjødelige begjær. Der er forum for kristne kvinner som åpent diskuterer intime detaljer i sitt liv.

Hvordan er det i det hele tatt mulig for en forkynner å tenke slik? Man kan ikke bruke synden til å rydde ut synden. Man bruker ikke skittent vann til å vaske noe rent. Og det må være et stort spørsmål om slike predikanter kan ha det rett med Gud. For her gjelder det nok ikke bare helliggjørelsen, men selve gjenfødelsen.

En farlig side ved dette er at utglidningen ofte er en glideskala. Det begynner med tilsynelatende uskyldige ting for å få folk til å komme til møter og gudstjenester. Faren er at det stadig må nye og sterkere midler til, for folk går trett av det samme etter en stund. Det har vi sett mange ganger.

Men at ”utviklingen” skulle gå så langt hadde vel ingen av oss tenkt for få år siden. Tenk at synden skal brukes i Guds tjeneste! Dette punktet kommer vi kanskje tilbake til senere. Her må alle våke, særlig ledere som har ansvar for det som skjer i sin menighet, bedehus eller organisasjon. Å være med i slikt styr og stell har vel aldri vært så alvorlig som i dag. Våger man å si fra?

(Om noen kjenner til de nevnte tendenser, vil vi gjerne ha kontakt. Send gjerne en epost til: n.dybdal(alfa krøll)gmail.com. Takk.)

mandag 20. juli 2009

Den STØRSTE begivenhet.

Romfarteksperten Erik Tandberg sier at månelandingen for førti år siden i dag er den største begivenhet i verdenshistorien. Han kan vanskelig finne noe som er større, sier han nå. Sett fra hans synsvinkel er det nok noe sant i det. Jeg husker godt den dagen vi satt klistret til TV for å se "mannen i månen", så å si. Noen år før kunne vel ingen av oss tenke at det var mulig.

Likevel - det finnes noe som er større! Mye større.

Det Aller STØRSTE i verdenshistorien er Jesu komme. De tretti årene han var her på jorden satte et skille i verdenshistorien som ingen annen begivenhet. Det var en virkelig JORDLANDING, med himmelbesøk.

Det er mange dager i Jesu liv som er viktige. Først har vi JULEDAG. Da steg Gud inn i menneskeheten på en måte som aldri før, det vi kaller "inkarnasjonen" på latin. Gud ble menneske ved sin egen Sønn.

Den andre store dagen jeg vil fremheve her er LANGFREDAG, da Jesus Verdens Frelser døde for hele slektens synd. Hans ord "Det er fullbrakt!" er mye større og viktigere enn Neil Armstrongs setning: Et stort steg for menneskeheten. Jesu "Fullbrakt" betyr egentlig slutten på Satans herredømme og Jesus seier over alt det onde. Hans oppstandelse tre dager etter er et mektig utropstegn som hele universet fikk oppleve. Det onde som nå skjer er bare etterdønninger etter påsken. Det varsler avslutningen på verden og begynnelsen på evigheten.

Folk! La oss ikke glemme den største hendelse på jord da Guds Sønn kom ned som frelser og fullførte verket på korset. I evighet skal alle frelste takke ham av hjertet på en helt annen måte enn her i verden.
NDH.

fredag 17. juli 2009

BØNN FOR NORGE

.

23 ulike kirkesamfunn og organisasjoner har gått sammen om å be for Norge (og gjerne for hele Skandinavia). Nå gjelder det særlig Stortingsvalget til høsten. Jeg har ikke for vane å tale om politikk i betydningen partipolitikk, av flere grunner. Men nå synes det så klart at landet vårt er ved en ny skillevei.

.

Derfor må vi samles til bønn om en ny kurs. Alle kristne kan være med her. Ta deg en liten stund hver dag og legg saken fram for Den Allmektige Gud.

.

Det er Gud som styrer, og vi kjenner ikke alltid til hans råd. Her må vi bare bøye oss i ydmykhet for Gud. For han har også ansvaret for kristendommen. Men vi har lov å be om at hans rike må komme og hans vilje må skje. Det har Jesus bedt oss om.

.

Bruk lønnkammeret flittig denne høsten – og senere.

NDH.

tirsdag 7. juli 2009

Biskop i Stavanger

Stavanger bispedømme har fått ny biskop. Rogaland er misjonsfylket og eit utprega lekmannsfylke. Kristenlivet har vore prega av det, og me har hatt ein del bispar som var på line med folket slik og respekterte det "bibelbelte" som var her.

Den nye bispen gjer ikkje det, så langt me veit. Han er liberal på meir enn ein måte. Han er ekstremt liberal i homofilispørsmålet. Bakgrunnen er truleg ein liberal teologi som tolkar seg bort frå den bibelske meininga. Denne teknikken er velkjent i vår tid. Dei vedgår at det står klårt nok i Bibelen, men det gjeld ikkje i vår tid. Då kan ein læra kva som helst.

Erling Johan Pettersen er 59 år gammal og kan i teorien står i elleve år her i fylket. Mange tykkjer det er leitt. Folkemeninga kom også godt fram i prosessen fram mot utnemninga. Han var ikkje fremst.

Endå tristare er det at ei rekke prestar står fram og seier dei trur han blir ein god biskop. Og det er prestar me trudde var klåre i bibelsynet. Det ser altså ut til at nokre er klåre nok i bibelsyn når det ikkje kostar noko, men sviktar når prøven kjem.

Slikt har me ikkje respekt for.

Elles er sjølve demonkratiet i kyrkja eit problem og i sin grunn ubibelsk. Det har aldri vore slik at fleirtalet skal ta avgjerd i teologi eller kyrkjearbeid. Det er ei total avsporing og vil før eller seinare føra folket og kyrkja vill i nye spørsmål. For folk flest vil aldri bøya seg for Bibelen i kontroverse saker. Dei vil gå etter fleiratlet og fylgja ein brei veg.

Den sida av statskyrkjespørsmålet er også viktig med tanke på å frigjera seg frå staten. Anten det er Giske eller andre som sit ved kyrkjeroret, er det berre Bibelen som gjeld, og berre dei som fylgjer den, er skikka til preste og bispeembetet. Det må prestane sjølv sjå og retta seg etter. Det er ikkje me som er ein smule kritiske som dømer dei. Det gjer Gud sjølv ved sitt eige ord.

Må Gud få hjelpa Noreg og heile verda til å sjå det. Lat oss be for landet vårt i denne saka og.
NDH.

mandag 6. juli 2009

Latvia

Frå Latvia får eg melding om harde og vanskelege tider økonomisk, kulturelt og ikkje minst åndeleg. Landet er kome inn i ei bakevje der mange vanlege folk har vanskar med å overleva. Når det ikkje er arbeid å få og lite trygder og andre hjelpesystem, veks talet på fattige.

Difor må me be ekstra for Latvia nett nå. Det er ikkje sikkert at det i første rekke blir betre om dei kom inn i EU. Nokre har profittert på det, medan andre meir vanlege folk kjem på sidelina. Difor har mange einskildpersonar og familiar det vanskeleg.

Gud er framleis STOR. Han har makt til å gripa inn. Først og fremst gjeld det der som i vårt land at folket vender seg til Gud. Nå er truleg tendensen at folk ikkje bryr seg om den eine Gud, men dyrkar Mammon. Då går det alltid galt. - Herre, difor ber me om at dine sterke hender skal gripa folket i Lativa og Norge just nå. Takk for din store nåde over folk og land.
NDH.