torsdag 20. oktober 2011

Løvhyttefesten slutt.


Shalom!
I dag 20. okt er den siste dag i Løvhyttefesten i Israel, og da feirer de egentlig to fester som vi nevner nedenfor. Nå skal vi straks vise til NT der denne dagen omtales i Joh. 7, 37f: «På den siste, den store dag i høytiden, sto Jesus og ropte ut: Om noen tørster, han komme til meg og drikke! Den som tror på meg, som Skriften har sagt, fra hans indre skal det flyte strømmer av levende vann.»
På denne festen spilte vannet en stor rolle. Man tror at denne seremonien har sitt opphave i det andre tempels tid da Ypperstepresten (hebr.: Cohen haGadol) hentet vann fra Siloadammen og helte vannet ut på alteret som et vann-offer. Folket fulgte presten til Siloadammen med sang, dans og glederop mens de siterte salmer, de såkalte 'hallel tehillim' fra Salme 113-118 og 120-134. De brukte også ordene i Jesaja 12, 3: «De skal øse vann med glede av frelsens kilder.»


De bærer fram Lovrullen (Sefer Torah) ved Klagemuren (Vest-muren) i Jerusalem.

Også i dag feirer man Løvhyttefresten over hele verden blant jødene. De tre festdagen i høytiden er: Den store frelse (Hoshana Rabah), Den åttende dag (Shemini Atzeret) og Lovens glede (Simchat Torah). 

På den store frelsesdagen ropte folket ut: Frels oss, Herre! (hebr. Hoshiana Adonai), og det er en bønn som Gud vil besvare. Jfr. Joel 2, 32 og Rom. 10, 13. Det er frelsens vann man synger om, og vi må be om at Israels folk må se at Jesus Messias er det levende vann som kom for alle menneskers skyld. De som kaller på hans navn, skal bli frelst, står det.
Etter rabbinsk tradisjon sier at på den åttende dag, Shemini Atzeret, skal Gud dømme verden. Det er den siste dag i høytiden, og dommen er dne siste dag på den gamle jord. 
 
Men hvorfor er vannet så viktig?
Vi vet at jorden trenger vann, og det gjør alle skapninger både mennesker, dyr og planter.Vannet er livsviktig. I tillegg betyr vannet her strømmer av velsignelse og særlig understreker det håpet og løftet om Messias. Etter en lang, tørr sommer i Israel, er det stort behov for vann i jorden og for alt som lever og gror der.
Slik er det også behov for åndelig vann over folket, både i Israel og blant oss hedninger. Derfor er bønnen om disse strømmer av vann viktig for alle mennesker nå. Her er visst mye åndelig tørke.
****
I Salme 22, 14 – som er en messiansk salme om Jesus – står det så betegnende: «Jeg er utøst som vann...» Det er Messias selv som sier det. Og Jesus sa selv til den samaritanske kvinne i Joh. 4 at han kunne gi henne levende vann, v. 10. Hos ham er det evig liv som varer alltid, her i tiden og inn i evigheten. Det er derfor vi forkynner Jesus til alle. Det er ikke nok med moral og helsearbeid og opplysning. Menneskene må få hør og ta imot den eneste Frelser her på jord – Jesus.
***
Når kvelden kommer og de to første festene er slutt, begynner den siste festen, Torah-festen, Loven. Høsttiden er slutt og gleden over Guds ord og budskap begynner for alvor. Torah er ikke bare lov og regler, den er lære og instruksjon om Gud. Den er som et tre som vokser opp av jorden og gir frukt (slik jødene ser det). Og på Nytestamentlig grunn ser vi at Jesus er det treet. Han er den som gir verden liv.
Må alle få se det! Ndh.Ref.: Messianic Bible.onsdag 19. oktober 2011

NY Studiebibel.

En ny stor studiebibel er kommet på markedet nå. Det er Norsk Bibel som står bak prosjektet med å oversette og tilrettelegge en engelsk studiebibel på norsk (bokmål). Den kalles på norsk "Bibelen Resurs" og er på 2380 sider. Her er mye godt stoff  for bibellesere og predikanter. Jeg har lest en del i den engelske utgaven som nå heter: "NKJV Study Bible" (forkorstelse for New King James...). Her er mange forklaringer som er nyttige for å forstå og tilegne seg Bibelens budskap, også teoretisk - f. eks. historisk og kulturelt. Det har visstnok aldri vært utgitt en så stor studiebibel på norsk i ett bind før. Der er over 15000 vers-for-vers kommentarer. I Bibelen (KJ) er det 31173 vers. Vi får 150 notater om  forhold på bibelsk tid, sier Fakta-noten i Dagen. Her er også 114 artikler om bibelske tema og 350 ordforklaringer. I tillegg kommer mange kart, diagrammer og tabeller.

Vi vet at det er Guds Ånd som må forklare tekstens åndelige innhold. Men det er nyttig å kjenne noen fakta i Bibelen. Denne Studiebibelen er også slik at den stanser ikke ved fakta, men vinkler innholdet mot vårt eget liv. Derfor er det en åndelig skattkiste for oss. 

I snitt utgjør Bibelteksten halve siden øverst, og kommentarene resten nederst på siden. Henvisninger til andre skriftsteder i bibelteksten er satt etter hvert vers som i flere andre norske bibel. I den engelske utgaven står de som en smal midtspalte. Og kommentarene er satt med Arial-typer, som er godt leselige - selv om jeg skulle ønske de var en smule større. 

Vi skal heller ikke glemme å nevne at en bibelordbok kommer på slutten av boken. Her er også emneregister og flere oversikter f. eks. over Messiasprofetier, Jesu lignelser og han undergjerninger, bønner og Bibelatlas. 
Lykke til med studiet av Bibelen! 
NDH. 

lørdag 15. oktober 2011

Løvhyttefesten.

Shabbat Shalom !
(Sjabbat sjalom) er den vanlige hilsen i Israel på en sabbat og kan bety ønske en fredelig sabbat. De har faste tekster fra Bibelen (GT) som leses hver sabbat gjennom året slik vi har det i den norske kirke. Men på sabbaten i Sukkot (løvhyttefesten) bruker de andre tekster. I tillegg til tekster fra loven (Torah) og profetene (Haftorah) blir hele Forkynnerens bok lest (Sefer Kohelet) høyt i synagogene etter Askenasi-tradisjonen (som er østlige jøder til forskjell fra vestlige jøder – sefarder). Andre skriftesteder som blir lest nå er 2. Mos. 33, 12-34, 26; Esekiel 38,18-39, 16.
Ved Vestmuren i Jerrusalem.

I 2. Mos. 34, 10 leser vi: «Se, jeg vil gjøre en pakt: For hele ditt folks øyne vil jeg gjøre underfulle ting, slikt som det ikke har vært maken til på hele jorden eller hos noe folkeslag. Og hele det folket som du lever iblant, skal se Herrens gjerning, hvor forferdelig den er, den som jeg vil gjøre for deg.»
Moses ber om at Gud må være nær folket, og det lover Han. Det er da Moses ber om å få se Guds herlighet. Nå blir også Moses invitert opp på Sinai berg igjen og fikk lovtavlene på nytt. Slik viste Herren at han stod bak sitt ord og var med sitt folk selv om de syndet.
På disse lovens tavler stod de ti bud. Innholdet er delt i to: Vårt forhold til Gud og vårt forhold til andre mennesker. Slik har de betydning for alle folk om de ville ta hensyn til dem. Ingen blir frelst ved å prøve å holde loven – den kan intet menneske overholde, men de kan gjøre forholdet mellom mennesker bedre.
I forkant av dette var det Moses ba om å få se Guds herlighet. Da svarte Gud: Jeg vil la all min godhet gå forbi ditt åsyn ... Du kan ikke se mitt åsyn, for intet menneske kan se meg og leve. Da sier Herren: Se, her, tett ved meg er et sted, still deg der på klippen.... og jeg vil dekke med min hånd over deg til jeg er gått forbi... Da kan du se meg bakfra, men mitt åsyn kan ingen se. 2. Mos. 33, 18-23.
Det er en flott bibeltekst. Herren har lagt i stand et sted for oss, på klippen. Der skal vi se og oppleve Guds godhet mot oss. Og i ettertid – bakfra – kan vi forstå at det var Gud som ledet oss gjennom livet, selv om det var vanskelig mange ganger.


Gog og Magog
«Men på den samme dagen Gog kommer over Israels land, sier Herren Herren, da skal min harme stige opp i mitt åsyn.» (Esekiel 38,18)
Avsnittet fra profeten Esekiel er om Gog og Magog, og det handler åpenbart om de siste tider. Tolkingen har vært ulik, men det vil skje i endens tid. Gud skal ennå en gang vise sin makt for verden, og han skal seire. Det er i alle fall klart.
Vi kan spørre hvorfor dette avsnittet blir lest nettopp i Løvhyttefesten? Etter rabbinsk tradisjon vil krigen komme i den måned Løvhyttefesten feires. Og på første dag av Løvhyttefesten blir Sakarja 14 lest, og det mener man handler om den samme krigen.
Også Salme 27 har sammenheng med Sukkot og at Gud skal bevare Israel, v. 5: For han gjemmer meg i sin hytte på den onde dag, han skjuler meg i sitt skjermende telt. Det hebraiske ordet for telt (sukkah) blir oversatt med tabernakel (telt).
En løvhytte på en balkong i Herzlia, Israel.

(Etter 'Messianic Bible'.)