lørdag 15. oktober 2011

Løvhyttefesten.

Shabbat Shalom !
(Sjabbat sjalom) er den vanlige hilsen i Israel på en sabbat og kan bety ønske en fredelig sabbat. De har faste tekster fra Bibelen (GT) som leses hver sabbat gjennom året slik vi har det i den norske kirke. Men på sabbaten i Sukkot (løvhyttefesten) bruker de andre tekster. I tillegg til tekster fra loven (Torah) og profetene (Haftorah) blir hele Forkynnerens bok lest (Sefer Kohelet) høyt i synagogene etter Askenasi-tradisjonen (som er østlige jøder til forskjell fra vestlige jøder – sefarder). Andre skriftesteder som blir lest nå er 2. Mos. 33, 12-34, 26; Esekiel 38,18-39, 16.
Ved Vestmuren i Jerrusalem.

I 2. Mos. 34, 10 leser vi: «Se, jeg vil gjøre en pakt: For hele ditt folks øyne vil jeg gjøre underfulle ting, slikt som det ikke har vært maken til på hele jorden eller hos noe folkeslag. Og hele det folket som du lever iblant, skal se Herrens gjerning, hvor forferdelig den er, den som jeg vil gjøre for deg.»
Moses ber om at Gud må være nær folket, og det lover Han. Det er da Moses ber om å få se Guds herlighet. Nå blir også Moses invitert opp på Sinai berg igjen og fikk lovtavlene på nytt. Slik viste Herren at han stod bak sitt ord og var med sitt folk selv om de syndet.
På disse lovens tavler stod de ti bud. Innholdet er delt i to: Vårt forhold til Gud og vårt forhold til andre mennesker. Slik har de betydning for alle folk om de ville ta hensyn til dem. Ingen blir frelst ved å prøve å holde loven – den kan intet menneske overholde, men de kan gjøre forholdet mellom mennesker bedre.
I forkant av dette var det Moses ba om å få se Guds herlighet. Da svarte Gud: Jeg vil la all min godhet gå forbi ditt åsyn ... Du kan ikke se mitt åsyn, for intet menneske kan se meg og leve. Da sier Herren: Se, her, tett ved meg er et sted, still deg der på klippen.... og jeg vil dekke med min hånd over deg til jeg er gått forbi... Da kan du se meg bakfra, men mitt åsyn kan ingen se. 2. Mos. 33, 18-23.
Det er en flott bibeltekst. Herren har lagt i stand et sted for oss, på klippen. Der skal vi se og oppleve Guds godhet mot oss. Og i ettertid – bakfra – kan vi forstå at det var Gud som ledet oss gjennom livet, selv om det var vanskelig mange ganger.


Gog og Magog
«Men på den samme dagen Gog kommer over Israels land, sier Herren Herren, da skal min harme stige opp i mitt åsyn.» (Esekiel 38,18)
Avsnittet fra profeten Esekiel er om Gog og Magog, og det handler åpenbart om de siste tider. Tolkingen har vært ulik, men det vil skje i endens tid. Gud skal ennå en gang vise sin makt for verden, og han skal seire. Det er i alle fall klart.
Vi kan spørre hvorfor dette avsnittet blir lest nettopp i Løvhyttefesten? Etter rabbinsk tradisjon vil krigen komme i den måned Løvhyttefesten feires. Og på første dag av Løvhyttefesten blir Sakarja 14 lest, og det mener man handler om den samme krigen.
Også Salme 27 har sammenheng med Sukkot og at Gud skal bevare Israel, v. 5: For han gjemmer meg i sin hytte på den onde dag, han skjuler meg i sitt skjermende telt. Det hebraiske ordet for telt (sukkah) blir oversatt med tabernakel (telt).
En løvhytte på en balkong i Herzlia, Israel.

(Etter 'Messianic Bible'.)