lørdag 28. februar 2009

Bibelsyn.

Vi har kopiert en artikkel fra DBI-posten mars '09 om bibelsynet til Dansk Bibel-institut. Den er leseverdig, selv om den er kort og ikke omfatter alle spørsmål.


DBIs bibelsyn

“ Bibelens selvvidnesbyrd er, at den er Guds ord.”

.

Af lektor Torben Kjær

.

I DBIs vedtægter er der en beskrivelse af det bibelsyn, som DBI bygger på. I det følgende vil de enkelte elementer blive forklaret. En mere detaljeret forklaring kan læses på www.dbi.edu – under ”Materialer” - ”DBI udtalelser”. Bibelsynsparagraffen begynder sådan

DBI bygger sit virke på de bibelske skrifters Kristusvidnesbyrd.

.

De bibelske skrifter er de enkelte skrifter i Bibelen, og de fortæller om Jesus Kristus. Det gamle Testamente (GT) vidner om ham gennem løfter om ham. Det nye Testamente (NT) vidner om ham ved at fortælle om opfyldelsen af løfterne.

Paragraffen fortsætter med, at DBI bygger sit virke ”på det skriftsyn, Jesus og apostlene havde, og som de bibelske skrifter selv giver udtryk for.”

.

Her formuleres princippet om Bibelens selvvidnesbyrd. Det grundlæggende i DBIs bibelsyn er, hvad Bibelen vidner om sig selv. Det afgørende er derfor, hvordan Jesus og apostlene ser på GT. Bibelsynsparagraffen har 3 underpunkter, der handler om Bibelens selvvidnesbyrd.

.

Punkt 1

Det første punkt lyder: ”Bibelen er Guds ord, givet ved Helligåndens inspiration, fuldt troværdig og urokkelig, helt igennem og uadskilleligt Guds ord og menneskeord.”

Her identificeres Bibelen med Guds ord, og dette bygger på bibelens selvvidnesbyrd. Sætningen givet ved Helligåndens inspiration” forklarer, hvorfor Bibelen er Guds

ord. Det er den, fordi forfatterne til de enkelte skrifter har skrevet dem under Helligåndens inspiration. Derfor er Bibelen ”fuldt troværdig og urokkelig”, og med dette mener vi, at Bibelen er sand i alle sine udsagn. Bibelen er altså ikke kun sandfærdig i sin hovedsag

eller i sine vigtigste udsagn, men Bibelen er sand i alle sine udsagn og derfor også sand i sine historiske og geografiske oplysninger. Bibelen er ”helt igennem og uadskilleligt Guds ord og menneskeord”. Bibelen er hundrede procent Guds ord og hundrede procent menneskers ord.

.

Punkt 2

Bibelen er, sådan som den oprindelig blev givet, uden fejl og selvmodsigelser i alle sine udsagn, når alt forstås, som Helligånden og de bibelske forfattere har ment det.”

Her følger to præciseringer. Den første taler om Bibelen ”som den oprindelig blev givet”. Bibelen er samlet af mange forskellige skrifter, og det er de oprindelige og originale håndskrifter, der er inspireret af Helligånden. De er sandfærdige og troværdige.

Tekstkritikken arbejder med de mange tusinder afskrifter af de bibelske håndskrifter, og vi kan stort set altid fastslå, hvad der er den oprindelige tekst og være sikre på, at vi har Guds ord.

Den anden præcisering er, at bibelsynsparagraffen taler om intention eller en tilsigtet mening. ”Bibelen er … uden fejl og selvmodsigelser i alle sine udsagn, når alt forstås, som Helligånden og de bibelske forfattere har ment det”. Når man taler om en tilsigtet mening, afgrænser man sig imod, at læserne skal lægge deres egne meninger ned over teksten. Teksterne i Bibelen har én mening, og det er forfatterens tilsigtede mening. I denne paragraf afgrænser vi os også fra at læse bibelen som en naturvidenskabelig bog med krav til atematisk nøjagtighed og videnskabelig forklaring. Bibelen skal læses som Guds åbenbaring af frelsen.

.

Punkt 3

Bibelen er som Guds åbenbaringsord givet os som vejledning til frelse; den er den eneste men også fuldt tilstrækkelige, klare og absolutte autoritet i alle spørgsmål vedrørende tro, lære og livsførelse.”

Bibelen kaldes ”Guds åbenbaringsord”, og med det menes der, at Gud har formidlet sine ord til mennesker, og det er sket ved inspiration. Under punkt 3 præciseres fire ting om Bibelens autoritet:

1) Bibelen er den eneste autoritet i alle spørgsmål vedrørende tro, lære og liv.

2) Bibelen er en fuldt tilstrækkelig autoritet, det vil sige, at Bibelen indeholder alt, hvad vi har brug for, når det gælder troen og livet. Det er unødvendigt at supplere med andre autoritative skrifter.

3) Bibelen er en klar autoritet, det vil sige, at den er klar i alt, hva der angår tro og liv. Der kan være sproglige formuleringer og geografiske, historiske og kulturelle oplysninger, der kan være uforståelige for os, fordi vi mangler den nødvendige baggrundsviden, og der er svære vers, som skal læses i lyset af det klare og forståelige. Men Bibelen er klar i alt, hvad der

angår tro og liv.

4) Bibelen er den absolutte autoritet, det vil sige, at Bibelens autoritet ikke bygger på andres

autoritet. I det skitserede bibelsyn er Bibelens selvvidnesbyrd det afgørende element. Vi opererer med Helligåndens ydre og indre vidnesbyrd. Helligåndens ydre vidnesbyrd er Bibelens ord, og Helligåndens indre vidnesbyrd er den tro og vished, som Helligånden skaber

gennem Bibelens ord.

Vores bibelsyn hviler da på disse to: Hvad Bibelen vidner om sig selv (Helligåndens ydre vidnesbyrd) og vores vished om dette (Helligåndens indre vidnesbyrd.)

.

Her er en link til en lengre artikkel om bibelsynet på DBI:

http://www.dbi.edu/Portals/0/Containers/DBI%20udtalelser/Kommentar%20til%20bibelsyn.pdf